องค์ความรู้กองคลังทั้งหมด

คลิกที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด และไฟล์แนบ

หน้า 2 ลำดับที่ 21 - 40 จากทั้งหมด 49 รายการ
ส่วนงาน ชื่อ ชื่อ-สกุล วันที่
งานพัสดุ กรณีศึกษา การอายัดหลักประกันสัญญาของกรมสรรพากร สุณิสา ธีตรานนท์ 09 มี.ค. 2559
งานพัสดุ แนวทางปฏิบัติสำหรับการกำหนดระยะค้ำประกันในหนังสือค้ำประกันสัญญา สุณิสา ธีตรานนท์ 19 พ.ค. 2558
โครงสร้างรหัสต่าง ๆ ในระบบบัญชี 3 มิติ จุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ 17 มี.ค. 2558
งานพัสดุ แจ้งเตือนการรายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายฯ สุณิสา ธีตรานนท์ 08 ก.ค. 2557
งานพัสดุ แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสร.ว่าด้วยการพัสดุด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สุณิสา ธีตรานนท์ 24 เม.ย. 2557
งานพัสดุ การปฏิบัติงานระบบ e-GP สุณิสา ธีตรานนท์ 11 ก.พ. 2557
งานพัสดุ การปฏิบัติงานระบบ e-GFP สำรองใช้ชั่วคราวเฉพาะกิจ สุณิสา ธีตรานนท์ 24 ม.ค. 2557
งานพัสดุ กรณีตัวอย่างการขอยกเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบสร.ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ สุณิสา ธีตรานนท์ 02 ต.ค. 2556
งานพัสดุ การแจ้งผู้ทิ้งงาน สุณิสา ธีตรานนท์ 29 มิ.ย. 2556
งานพัสดุ งานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สุณิสา ธีตรานนท์ 29 มิ.ย. 2556
งานพัสดุ แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ สุณิสา ธีตรานนท์ 29 มิ.ย. 2556
งานพัสดุ แนวทางปฏิบัติในการใช้สัญญาจ้างก่อสร้าง สุณิสา ธีตรานนท์ 29 มิ.ย. 2556
งานพัสดุ แนวทางปฏิบัติในการบอกเลิกสัญญาและประกาศให้เป็นผู้ทิ้งงาน สุณิสา ธีตรานนท์ 03 มิ.ย. 2556
งานพัสดุ แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้้อเพลิง สุณิสา ธีตรานนท์ 07 ม.ค. 2556
งานพัสดุ การแจ้งผู้ทิ้งงาน รายร้านรวมช่างแอนด์เซอร์วิส สุณิสา ธีตรานนท์ 14 ธ.ค. 2555
งานพัสดุ การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ สุณิสา ธีตรานนท์ 01 พ.ย. 2555
งานพัสดุ การปฏิบัติตามประกาศปปช. สุณิสา ธีตรานนท์ 03 พ.ค. 2555
งานพัสดุ การอายัดทรัพย์สินซึ่งเป็นหลักประกันสัญญา สุณิสา ธีตรานนท์ 20 ต.ค. 2554
งานพัสดุ ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สุณิสา ธีตรานนท์ 20 ต.ค. 2554
งานพัสดุ คำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ สุณิสา ธีตรานนท์ 20 ต.ค. 2554

หน้า

Go to top