เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดผู้เขียนสถานะเรียงจากมากไปน้อยปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์7 ก.ย. 2015 - 10:48ไทย
พิธีมอบกิตติบัตรแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์7 ก.ย. 2015 - 10:50ไทย
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก งานจ้างผลิตน้ำดื่มอ่างแก้วประจำปีงบประมาณ 2559-2560 โดยวิธีพิเศษ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์7 ก.ย. 2015 - 10:52ไทย
ประชุมชี้แจงเรื่อง "การกำหนดเงินค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานบริหารของตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น (หัวหน้างานหรือหัวหน้าฝ่ายที่เทียบเท่า)" ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์15 ก.ย. 2015 - 16:01ไทย
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกธนาคารเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวสมาร์ทการ์ดนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์18 ก.ย. 2015 - 10:16ไทย
ประชุมฝ่ายห้องสอบและควบคุมการสอบ ในการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์21 ก.ย. 2015 - 15:08ไทย
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์22 ก.ย. 2015 - 14:06ไทย
ประชุมงบประมาณกองคลัง ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์22 ก.ย. 2015 - 14:07ไทย
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ พนง. ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์7 ต.ค. 2015 - 14:25ไทย
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์7 ต.ค. 2015 - 14:27ไทย
ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์7 ต.ค. 2015 - 14:28ไทย
การประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัยในการสอบวิชา GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์7 ต.ค. 2015 - 14:41ไทย
การประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัยในการสอบวิชา GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์7 ต.ค. 2015 - 15:18ไทย
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุน:โครงการอุทยานการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Square) ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์7 ต.ค. 2015 - 16:27ไทย
หารือเรื่องคัดเลือกพนักงาน ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์8 ต.ค. 2015 - 14:00ไทย
เงินฝากกองคลังของหอพัก ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์8 ต.ค. 2015 - 14:01ไทย
เชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน งานก่อสร้างทางเชื่อมอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยหลังที่ 2 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์13 ต.ค. 2015 - 14:24ไทย
ประชุมหารือ เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกีฬา รวมถึงเงินทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์13 ต.ค. 2015 - 14:26ไทย
เงินฝากกองคลังของหอพัก (ต่อเนื่อง) ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์13 ต.ค. 2015 - 14:27ไทย
การปรับเปลี่ยนตำแหน่งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์13 ต.ค. 2015 - 14:28ไทย
พิจารณาหารือการประเมินค่างานของตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย, สำนักงานสภามหาวิทยาลัย และสำนักงานตรวจสอบภายใน ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์14 ต.ค. 2015 - 09:25ไทย
จัดตั้งบริษัทนิติบุคคลเฉพาะกิจในการระดมทุนหอพัก ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์14 ต.ค. 2015 - 09:26ไทย
คุยกับธนาคารกรุงไทย KTB ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์15 ต.ค. 2015 - 13:51ไทย
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์16 ต.ค. 2015 - 14:21ไทย
ประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์16 ต.ค. 2015 - 14:22ไทย
สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์16 ต.ค. 2015 - 14:30ไทย
ขอเชิญบรรยายพิเศษและประชุมหารือ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์29 ต.ค. 2015 - 14:14ไทย
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 50 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์29 ต.ค. 2015 - 14:17ไทย
ประชุมเรื่องวิจัย ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์29 ต.ค. 2015 - 14:18ไทย
ขอเชิญประชุม (คณะกรรมการกองทุนอธิการบดี) ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์29 ต.ค. 2015 - 14:22ไทย
ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทางเชื่อมอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยหลังที่ 2 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์30 ต.ค. 2015 - 15:09ไทย
วางแผนกระบวนการทำงานของงานพัสดุกองคลัง ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์30 ต.ค. 2015 - 15:11ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฎขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานสำนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์30 ต.ค. 2015 - 15:13ไทย
ขอเชิญประชุม (คณะกรรมการการปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษา ครั้งที่ 3/2558) ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์30 ต.ค. 2015 - 15:15ไทย
ประชุมหัวหน้างานของกองคลัง ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์30 ต.ค. 2015 - 15:16ไทย
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์5 พ.ย. 2015 - 10:59ไทย
หารือกับคณะมนุษยศาสตร์ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์5 พ.ย. 2015 - 11:00ไทย
ประชุมตรวจรับพัสดุ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์5 พ.ย. 2015 - 11:01ไทย
ฟังบรรยายพิเศษทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์5 พ.ย. 2015 - 11:03ไทย
อบรมความเสี่ยงกองคลัง ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์12 พ.ย. 2015 - 14:50ไทย
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์12 พ.ย. 2015 - 14:51ไทย
ขอเชิญประชุม (พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ 2559) ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์30 พ.ย. 2015 - 14:01ไทย
ขอเชิญประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับข้อกำหนดและขอบเขต (Term of Reference: TOR) ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์30 พ.ย. 2015 - 14:06ไทย
พิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอจัดทำบัตรสมาร์ทการ์ด ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์21 ม.ค. 2016 - 15:52ไทย
หารือกับท่านรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์21 ม.ค. 2016 - 15:55ไทย
ประชุม o-net ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์21 ม.ค. 2016 - 15:56ไทย
ประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์21 ม.ค. 2016 - 15:57ไทย
พิจารณารายละเอียดจัดทำบัตรสมาร์ทการ์ด ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์21 ม.ค. 2016 - 15:58ไทย
ประชุม กบม. ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์21 ม.ค. 2016 - 15:59ไทย
พิจารณาโครงการ CMU-SQUARE ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์21 ม.ค. 2016 - 16:00ไทย

หน้า

Go to top