หัวข้อร่างขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารการประกวดราคา

ลง TOR ใหม่ ดูประกาศ TOR เดิม

หน้า 2 ลำดับที่ 21 - 40 จากทั้งหมด 1189 รายการ
หัวข้อประกาศ TOR หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะ ไฟล์แนบ
ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) คณะมนุษยศาสตร์ งานจัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 380 ตัว คณะมนุษยศาสตร์ 21 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmutor-2019-891336357.pdf
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างขอบเขตของงานจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 30 รายการ (น้ำเกลือ)โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 18 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmutor-2019-69156419.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างขอบเขตของงานจัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmutor-2019-763799663.pdf
คณะบริหารธุรกิจ ประกาศร่าางขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างบริการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้ของหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล รุ่นที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ 13 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmutor-2019-287003704.pdf
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ประกาศร่าง TOR ซื้อเครื่องปริมาณโปรตีนแบบรวดเร็ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmutor-2019-1948015846.pdf
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) ร่างเอกวสารประกวดราคาซื้ออครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิทยาศาสตร์ 13 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmutor-2019-86243665.PDF
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่องประกาศร่างขอบเขตงานซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 05 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmutor-2019-1792881605.pdf
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศร่างขอบเขตของงาน ชุดพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกเชิงชีวนิเวศ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 04 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmutor-2019-1024965684.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานประกวดราคาจ้างติดตั้งสายนำสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก เพิ่มเติม วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 28 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmutor-2019-896733835.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนงานช่วงที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmutor-2019-1011716549.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช. เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเสริมสร้างสุขภาพนักศึกษาฯ) คณะแพทยศาสตร์ 25 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmutor-2019-682413931.pdf
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) คณะสัตวแพทยศาสตร์ 23 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmutor-2019-1216326661.pdf
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 21 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmutor-2019-826860285.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmutor-2019-354100291.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าถนนภายในไร่ฝึกอบรมแม่เหียะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 11 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmutor-2019-33308922.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนงานช่วงที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 11 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmutor-2019-1972427207.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตบอล 2 พร้อมปูแอลฟัลท์คอนกรีตโดยรอบสนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmutor-2019-1873925962.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนงานช่วงที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 11 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmutor-2019-1972427207.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตงานและเอกสารประกวดราคา (TOR) จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ชุดเครื่องมือผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 10 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmutor-2019-972577188.pdf
ร่างประกาศ-เอกสารประกวดราคา-ขอบเขตงาน จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 08 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmutor-2019-983983625.pdf

หน้า

Go to top