หัวข้อร่างขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารการประกวดราคา

ลง TOR ใหม่ ดูประกาศ TOR เดิม

หน้า 7 ลำดับที่ 121 - 140 จากทั้งหมด 1189 รายการ
หัวข้อประกาศ TOR หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะ ไฟล์แนบ
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโยโลยี ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงระบบภาพและเสียงของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 ห้องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี 04 ต.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-887025306.pdf
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโยโลยี ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซื้ออุปกรณ์ป้องกันภัยทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี 04 ต.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-216327978.pdf
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโยโลยี ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี 04 ต.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-2102901620.pdf
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโยโลยี ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 27 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี 04 ต.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1547820460.pdf
บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อ ชุดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บัณฑิตวิทยาลัย 03 ต.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1318950164.pdf
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารแบบของเหลวประสิทธิภาพสูงพร้อมอุปกรณ์ตรวจวัดสารแบบ RID,UV,DAD และ RF” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะเกษตรศาสตร์ 03 ต.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1386313996.pdf
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศร่าง(TOR)ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสีแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิทยาศาสตร์ 02 ต.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1632345840.PDF
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์สารแบบของเหลวประสิทธิภาพสูงพร้อมอุปกรณ์ตรวจวัดสารแบบ RID,UV,DAD และ RF” จำนวน 1 เครื่อง คณะเกษตรศาสตร์ 02 ต.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-335473091.pdf
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 2 จัดซื้อชุดเครื่องมือสำหรับวิจัยกับสัตว์ทดลอง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด ศูนย์สัตว์ทดลอง 24 ก.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-941265734.pdf
ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 2 งานจัดซื้อชุดกรงเมตาบอลิซึ่มสำหรับ หนูแรท จำนวน 1 ชุด ศูนย์สัตว์ทดลอง 24 ก.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-639442842.pdf
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 22 ก.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-392484551.pdf
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนตวบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 22 ก.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1089119933.pdf
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เรื่อง TOR จ้างเหมาเช่ารถตู้พร้อมพนักงานขับรถ วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี 21 ก.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1838691916.pdf
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศร่าง(TOR)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดรารอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิทยาศาสตร์ 19 ก.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-201403755.PDF
ร่างประกาศ-เอกสารประกวดราคา-ขอบเขตงาน จัดซื้อชุดตรวจซ่อมสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) (ครั้งที่2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 ก.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-846210549.pdf
ขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อชุดเครื่องมือสำหรับวิจัยกับสัตว์ทดลอง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด ศูนย์สัตว์ทดลอง 14 ก.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1524924051.pdf
ขอบเขตของงาน (TOR) งานจัดซื้อชุดกรงเมตาบอลิซึ่มสำหรับ หนูแรท จำนวน 1 ชุด ศูนย์สัตว์ทดลอง 14 ก.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1739515338.pdf
ประกาศร่างขอบเขต (tor) งานจ้างทำความสะอาดถนนสายหลัก เฟส 1 และ เฟส 2 ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 ก.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1036163875.pdf
ขอบเขตงาน (TOR) การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อาคารเรียน และบริเวณโดยรอบ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ 10 ก.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-600905741.pdf
ขอบเขตงาน (TOR) การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และพื้นที่โดยรอบ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ 10 ก.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1302136533.pdf

หน้า

Go to top