เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดผู้เขียนสถานะเรียงจากมากไปน้อยปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี 2556 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์14 พ.ค. 2015 - 10:57ไทย
ประชุมการนำเสนองานพัฒนาระบบองค์ความรู้และระบบการรับปัญหาและแก้ไขปัญหากองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์18 พ.ค. 2015 - 11:21ไทย
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ครั้งที่ 3/2558 กรณีเงินฝากธนาคารกองคลังในระบบบัญชี 3 มิติ และโปรแกรมสำเร็จรูปของหอพักสีชมพู หอพักแม่เหียะ และหอพัก 40 ปี ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์20 พ.ค. 2015 - 09:54ไทย
ประชุมสัมมนา เรื่อง การกำหนดทิศทาง เป้าหมายและจำนวนรับการนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์20 พ.ค. 2015 - 10:03ไทย
ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ 61 รูป ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์20 พ.ค. 2015 - 10:22ไทย
กิจกรรม "สภากาแฟเชียงใหม่" ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์21 พ.ค. 2015 - 10:10ไทย
ประชุมจัดทำแนวทางการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์22 พ.ค. 2015 - 16:04ไทย
เข้าร่วมรับฟังการวิพากษ์การนำเสนอการบ้าน CMU-EdPEx ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์26 พ.ค. 2015 - 13:58ไทย
ขอเชิญประชุมหารือฯ (เรื่องเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกัน) ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์27 พ.ค. 2015 - 09:53ไทย
ประชุมพิจารณาร่างระเบียบหอพักในกำกับฯ ครั้งที่ 5 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์29 พ.ค. 2015 - 16:14ไทย
ประชุมเรื่องการคืนทุนหอพักนักศึกษา ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์2 มิ.ย. 2015 - 13:24ไทย
ประชุมคณะทำงานกำกับดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2558 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์4 มิ.ย. 2015 - 14:03ไทย
ประชุมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปี 2558 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์4 มิ.ย. 2015 - 13:30ไทย
ประชุม เรื่องแนวทางการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อสนับสนุนสวัสดิการให้กับนักศึกษาและบุคลากร ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์8 มิ.ย. 2015 - 09:15ไทย
การสั่งจ่ายเช็คเงินสวัสดิการพนักงาน ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์8 มิ.ย. 2015 - 15:28ไทย
ประเมินพนักงาน F 3 ราย ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์8 มิ.ย. 2015 - 15:45ไทย
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์9 มิ.ย. 2015 - 10:39ไทย
ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์15 มิ.ย. 2015 - 13:33ไทย
ประชุมคณะกรรมการจัดงานราตรีส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์17 มิ.ย. 2015 - 15:00ไทย
สภากาแฟ เวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 5/2558 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์22 มิ.ย. 2015 - 09:17ไทย
พิธีทำบุญและพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์22 มิ.ย. 2015 - 14:10ไทย
สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์23 มิ.ย. 2015 - 15:33ไทย
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์3 ก.ค. 2015 - 16:16ไทย
แจ้งกำหนดการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์3 ก.ค. 2015 - 16:18ไทย
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์3 ก.ค. 2015 - 16:20ไทย
ประชุมเรื่องแนวทางการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อสนับสนุนสวัสดิการให้กับนักศึกษาและบุคลากรของโครงการอาคารจอดรถ CMU PARK ONE ครั้งที่ 2 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์8 ก.ค. 2015 - 10:48ไทย
ประชุมหารือ (เกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติผ่อนปรนการดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2551) ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์8 ก.ค. 2015 - 13:28ไทย
ร่วมพิธีทำบุญและพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์9 ก.ค. 2015 - 10:12ไทย
ประชุม (คณะกรรมการฝ่ายนักร้องกิตติมศักดิ์ งานราตรีส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11) ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์14 ก.ค. 2015 - 10:42ไทย
ประชุมคณะทำงาน (คณะทำงานพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551) ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์22 ก.ค. 2015 - 16:06ไทย
ประชุมคณะกรรมการงานราตรีส่งเสริม มช. (สำนักงานหอพัก) ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์16 ก.ค. 2015 - 13:15ไทย
เข้าร่วมรับฟังการวิพากษ์การนำเสนอการบ้าน CMU-EdPEx ครั้งที่ 2 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์16 ก.ค. 2015 - 13:20ไทย
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์20 ก.ค. 2015 - 09:44ไทย
ขอเชิญประชุมหารือ (เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการในการใช้จ่ายเงินทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2558) ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์27 ก.ค. 2015 - 10:26ไทย
อบรมโปรแกรมบัญชี 3 มิติ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์6 ส.ค. 2015 - 14:11ไทย
ร่วมพิธีเปิดโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 83 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี) ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์6 ส.ค. 2015 - 14:12ไทย
ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดขอนแก่น ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์10 ส.ค. 2015 - 14:52ไทย
ม.พะเยาดูงาน ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์6 ส.ค. 2015 - 14:14ไทย
ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์10 ส.ค. 2015 - 14:51ไทย
ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์10 ส.ค. 2015 - 14:51ไทย
ประชุมกับสถาบันวิจัยสังคม เรื่องทุนสะสม ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์11 ส.ค. 2015 - 14:02ไทย
ประชุมข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามกฎหมาย ข้อบังคับหรือระเบียบของมหาวิทยาลัย ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์13 ส.ค. 2015 - 14:28ไทย
เชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและคณะกรรมการกำหนดราคากลางตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน 2 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์19 ส.ค. 2015 - 14:46ไทย
ขอเชิญเข้าร่วมสอบสัมภาษณ์ (เจ้าหน้าที่สำนักงานพัสดุ) ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์25 ส.ค. 2015 - 14:30ไทย
โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายปฏิบัติการ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์25 ส.ค. 2015 - 14:47ไทย
สัมมนากองคลัง ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์25 ส.ค. 2015 - 14:52ไทย
บริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์28 ส.ค. 2015 - 14:50ไทย
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างานที่เป็นข้าราชการและประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (เงินรายได้ส่วนงาน) ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์28 ส.ค. 2015 - 14:56ไทย
การประชุมปรึกษาหารือแนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบคัดเลือกประเภทโควตา เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์1 ก.ย. 2015 - 15:41ไทย
ประชุมปรึกษาหารือการประกาศการจัดตั้งส่วนงานวิชาการภายในของ มช. ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์1 ก.ย. 2015 - 15:42ไทย

หน้า

Go to top