เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อเรียงจากน้อยไปมากชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
แบบ 4110 ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการชนัษฎา เยี๊ยะเทศตีพิมพ์24 พ.ค. 2016 - 13:54ไทย
แบบ 4109 ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการชนัษฎา เยี๊ยะเทศตีพิมพ์24 พ.ค. 2016 - 13:54ไทย
แนวปฏิบัติในระบบ GFMIS สำหรับโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์10 มิ.ย. 2020 - 14:15ไทย
แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2553 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:56ไทย
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการนำส่งเงินนอกงบประมาณกรณีส่งคืนฝากคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 พ.ย. 2019 - 15:43ไทย
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการนำส่งเงิน งบประมาณกรณีเบิกเกินส่งคืน ผ่านระบบ KTB Corporate Online หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์6 พ.ย. 2018 - 16:02ไทย
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์27 ก.ย. 2016 - 15:13ไทย
แนวปฏิบัติในการตรวจสอบรหัสงบประมาณที่จำแนกเป็นรายจ่ายประจำหรือรายจ่ายลงทุน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์23 ก.พ. 2017 - 09:49ไทย
แนวปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าใช้บริการ Fleet card หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์10 มิ.ย. 2019 - 13:59ไทย
แนวปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:41ไทย
แนวปฏิบัติในการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดชื้อจัดจ้าง หรือการกำหนดขอบเขตของงาน TOR และการจัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ของงานในลักษณะจัดชื้อจัดจ้างพัสดุพร้อมติดตั้ง หนังสือเวียนวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์25 พ.ย. 2019 - 09:39ไทย
แนวปฏิบัติในการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:11ไทย
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการขอเบิก หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์7 ส.ค. 2014 - 14:59ไทย
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการขอเบิก หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:41ไทย
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการขอเบิก หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:05ไทย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินประกันผลงานกรณีที่หน่วยงานปิดหน่วยเบิกจ่ายหรือปิดหน่วยงานเดิม หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 10:39ไทย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน ช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:41ไทย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ใบเสร็จรับเงินซึ่งออกจากเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ (KIOSK) และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์11 เม.ย. 2019 - 15:42ไทย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจ่ายล่วงหน้าในระบบ GFMIS Web Online หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์21 เม.ย. 2016 - 14:11ไทย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ชดใช้เงินงบปประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ไปพลางก่อน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:34ไทย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25645 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์6 พ.ย. 2020 - 14:24ไทย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หนังสือเวียนวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์25 พ.ย. 2019 - 09:34ไทย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน ปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน ZGL_J7_CC หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์26 ก.ค. 2017 - 16:40ไทย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการ เบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีสำหรัใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 31 มีนาคม ผ่าน GFMIS Web Online หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 14:58ไทย
แนวปฏิบัติสำหรับการตรวจรับงานกรณีหลายงวดงานพร้อมกันผ่าน GFMIS Web online หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์30 ม.ค. 2019 - 15:09ไทย
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์29 มี.ค. 2018 - 11:24ไทย
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินจากการซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและการรับหลักประกันการเสนอราคา หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์30 ต.ค. 2015 - 14:28ไทย
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์16 พ.ย. 2018 - 16:04ไทย
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 พ.ย. 2019 - 15:24ไทย
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์28 ต.ค. 2016 - 12:54ไทย
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์27 ต.ค. 2020 - 16:11ไทย
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์19 ส.ค. 2015 - 16:10ไทย
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต) หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:05ไทย
แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์28 เม.ย. 2015 - 11:32ไทย
แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่องการนำเสนองบการเงิน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์20 ต.ค. 2014 - 10:06ไทย
แนวปฏิบัติทางบัญชีของการเบิกเงินงบประมาณแทนกันในระบบ GFMIS หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:40ไทย
แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์24 มิ.ย. 2020 - 14:53ไทย
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่องเงินลงทุน หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:05ไทย
แนวปฏิบัติการในปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย กรณีกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี องค์ความรู้ - บัญชีอรวรรณ รวยสูงเนินตีพิมพ์10 พ.ค. 2018 - 11:14ไทย
แนวปฏิบัติการแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์25 ธ.ค. 2019 - 15:46ไทย
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์26 ก.ย. 2018 - 15:44ไทย
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์3 เม.ย. 2018 - 15:01ไทย
แนวปฏิบัติการตรวจสอบบัญชีสินทรัพย์ บัญชีเจ้าหนี้การค้าและเงินรับฝาก ประกาศจากงานบัญชีอรวรรณ รวยสูงเนินตีพิมพ์11 ต.ค. 2018 - 10:09ไทย
แนวปฏิบัติการขออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในระหว่างที่พระราชกฤษฏีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป พ.ศ.2550 มีผลใช้บังคับ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:34ไทย
แนวทางในการแก้ไขสัญญาจ้างเหมาบริการกรณีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:10ไทย
แนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 14:58ไทย
แนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:34ไทย
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงการคลัง หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:41ไทย
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์24 ม.ค. 2020 - 15:11ไทย

หน้า

Go to top