เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อเรียงจากมากไปน้อยชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์20 ส.ค. 2018 - 16:34ไทย
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์20 ก.ค. 2017 - 15:29ไทย
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์8 มิ.ย. 2020 - 13:41ไทย
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์26 พ.ย. 2019 - 09:42ไทย
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และฐานรากในการจ้างก่อสร้าง หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์1 พ.ค. 2019 - 12:43ไทย
แนวทางปฏิบัติในการขอหารือเพื่อขออนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:59ไทย
แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์26 พ.ย. 2019 - 09:53ไทย
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย หรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์21 มิ.ย. 2018 - 15:05ไทย
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์2 พ.ค. 2018 - 15:37ไทย
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์1 พ.ค. 2019 - 12:35ไทย
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์31 ต.ค. 2018 - 15:50ไทย
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์1 พ.ค. 2019 - 12:52ไทย
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์11 มิ.ย. 2018 - 11:42ไทย
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์17 พ.ย. 2017 - 13:44ไทย
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์21 มิ.ย. 2018 - 14:55ไทย
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ((Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์16 มิ.ย. 2015 - 09:46ไทย
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ((Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์2 ก.ย. 2015 - 13:49ไทย
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-Market)และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding) ประกาศจากงานพัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์22 มิ.ย. 2015 - 17:14ไทย
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์4 ก.ย. 2017 - 14:51ไทย
แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์23 เม.ย. 2019 - 11:45ไทย
แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันซองมาใช้เป็นหลักประกันสัญญา หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 13:09ไทย
แนวทางปฏิบัติในการประกาศเผยเพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ฯ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์17 ธ.ค. 2020 - 14:52ไทย
แนวทางปฏิบัติในการผ่อนชำระหนี้ กรณีผู้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเกินสิทธิ เนื่องจากการมีสถานะเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:05ไทย
แนวทางปฏิบัติในการผ่อนชำระหนี้กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทได้รับเงินตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการเกินสิทธิหรือได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์9 ก.พ. 2018 - 11:14ไทย
แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์11 ก.ค. 2018 - 15:58ไทย
แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งประมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์15 ต.ค. 2019 - 15:32ไทย
แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์27 มิ.ย. 2019 - 10:23ไทย
แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม จากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์15 ต.ค. 2019 - 15:29ไทย
แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ v(Electronic Government Procurement: e-GP) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์14 ธ.ค. 2020 - 16:10ไทย
แนวทางปฏิบัติในการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ กรณีผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านของโครงการบ้านเอื้ออาทร การเคหะแห่งชาติ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:40ไทย
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์24 ม.ค. 2020 - 15:11ไทย
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงการคลัง หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:41ไทย
แนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:34ไทย
แนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 14:58ไทย
แนวทางในการแก้ไขสัญญาจ้างเหมาบริการกรณีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:10ไทย
แนวปฏิบัติการขออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในระหว่างที่พระราชกฤษฏีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป พ.ศ.2550 มีผลใช้บังคับ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:34ไทย
แนวปฏิบัติการตรวจสอบบัญชีสินทรัพย์ บัญชีเจ้าหนี้การค้าและเงินรับฝาก ประกาศจากงานบัญชีอรวรรณ รวยสูงเนินตีพิมพ์11 ต.ค. 2018 - 10:09ไทย
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์3 เม.ย. 2018 - 15:01ไทย
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์26 ก.ย. 2018 - 15:44ไทย
แนวปฏิบัติการแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์25 ธ.ค. 2019 - 15:46ไทย
แนวปฏิบัติการในปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย กรณีกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี องค์ความรู้ - บัญชีอรวรรณ รวยสูงเนินตีพิมพ์10 พ.ค. 2018 - 11:14ไทย
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่องเงินลงทุน หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:05ไทย
แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์24 มิ.ย. 2020 - 14:53ไทย
แนวปฏิบัติทางบัญชีของการเบิกเงินงบประมาณแทนกันในระบบ GFMIS หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:40ไทย
แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่องการนำเสนองบการเงิน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์20 ต.ค. 2014 - 10:06ไทย
แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์28 เม.ย. 2015 - 11:32ไทย
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต) หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:05ไทย
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์19 ส.ค. 2015 - 16:10ไทย
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์27 ต.ค. 2020 - 16:11ไทย

หน้า

Go to top