เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วเรียงจากมากไปน้อยภาษาการดำเนินการ
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์29 มิ.ย. 2020 - 14:17ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์29 มิ.ย. 2020 - 14:20ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์29 มิ.ย. 2020 - 14:24ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์29 มิ.ย. 2020 - 14:27ไทย
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2556 (เพิ่มเติมครั้งที่ 22) ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์29 มิ.ย. 2020 - 14:52ไทย
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2556 (เพิ่มเติมครั้งที่ 23) ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์29 มิ.ย. 2020 - 14:53ไทย
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2556 (เพิ่มเติมครั้งที่ 25) ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์29 มิ.ย. 2020 - 14:56ไทย
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2556 (เพิ่มเติมครั้งที่ 26) ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์29 มิ.ย. 2020 - 14:56ไทย
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2556 (เพิ่มเติมครั้งที่ 28) ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์29 มิ.ย. 2020 - 14:57ไทย
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2556 (เพิ่มเติมครั้งที่ 27) ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์29 มิ.ย. 2020 - 14:57ไทย
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2556 (เพิ่มเติมครั้งที่ 24) ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์29 มิ.ย. 2020 - 14:57ไทย
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์9 ก.ค. 2020 - 15:28ไทย
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์10 ก.ค. 2020 - 15:10ไทย
การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์14 ก.ค. 2020 - 09:05ไทย
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการและการใช้งานอุปกรณ์ Token Key สำหรับระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง (CGD Direct Payment Token Key) และการขอบันทึกรายการตกเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่ให้โอนไปหน่วยงานอื่น ฯ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์14 ก.ค. 2020 - 14:59ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์20 ก.ค. 2020 - 15:01ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์20 ก.ค. 2020 - 15:04ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์20 ก.ค. 2020 - 15:08ไทย
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์20 ก.ค. 2020 - 15:48ไทย
ระเบียบวิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) พศ.2561 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาพิชญา จินดาวงค์ตีพิมพ์22 ก.ค. 2020 - 18:06ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์23 ก.ค. 2020 - 11:15ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์23 ก.ค. 2020 - 11:19ไทย
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเก็บรักษาเงิน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์24 ก.ค. 2020 - 14:22ไทย
ขอปรับเปลี่ยนกำหนดวันดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (Ko) ของเดือนกรกฎาคม 2563 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์24 ก.ค. 2020 - 14:27ไทย
การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์30 ก.ค. 2020 - 11:27ไทย
แจ้งรายชิ่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์3 ส.ค. 2020 - 15:51ไทย
แจ้งรายชิ่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์3 ส.ค. 2020 - 16:03ไทย
แจ้งรายชิ่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์3 ส.ค. 2020 - 16:05ไทย
การเพิกถอนรายชิ่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์3 ส.ค. 2020 - 16:07ไทย
การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์10 ส.ค. 2020 - 15:55ไทย
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์10 ส.ค. 2020 - 15:58ไทย
การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์10 ส.ค. 2020 - 16:01ไทย
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์27 ส.ค. 2020 - 15:42ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางบริหารเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากรณีที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนข้ามส่วนงาน ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์28 ส.ค. 2020 - 15:37ไทย
ระเบียบค่าธรรมเนียมศึกษานักศึกษาป.ตรี (หลักสูตรนานาชาติ) พยาบาล และ วิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ.2546 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาพิชญา จินดาวงค์ตีพิมพ์1 ก.ย. 2020 - 13:31ไทย
แจ้งรายชิ่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์2 ก.ย. 2020 - 15:40ไทย
การเพิกถอนรายชิ่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์2 ก.ย. 2020 - 15:42ไทย
แจ้งรายชิ่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์2 ก.ย. 2020 - 15:46ไทย
แจ้งรายชิ่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์2 ก.ย. 2020 - 16:11ไทย
การเพิกถอนรายชิ่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์2 ก.ย. 2020 - 16:14ไทย
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์2 ก.ย. 2020 - 16:16ไทย
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์2 ก.ย. 2020 - 16:19ไทย
การซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2563 ภาพกิจกรรมของกองคลังวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์3 ก.ย. 2020 - 11:01ไทย
แจ้งรายชิ่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์14 ก.ย. 2020 - 14:46ไทย
แจ้งรายชิ่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์14 ก.ย. 2020 - 14:49ไทย
สัมมนากองคลัง 2563 "การพัฒนาทักษะด้านการบริการ และการสื่อสารสู่ชีวิตวิธีใหม่ (New Normal)" ภาพกิจกรรมของกองคลังวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์15 ก.ย. 2020 - 10:36ไทย
งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุงานสังกัดกองคลัง ประจำปี 2563 ภาพกิจกรรมของกองคลังวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์15 ก.ย. 2020 - 15:26ไทย
ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์16 ก.ย. 2020 - 16:10ไทย
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการจัดชื้อจัดจ้างของสำนักงานมหาวิทยาลัย หนังสือเวียนวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์24 ก.ย. 2020 - 09:31ไทย
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์25 ก.ย. 2020 - 14:27ไทย

หน้า

Go to top