เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อเรียงจากน้อยไปมากชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
“ตู้แช่ – ๘๐ องศาเซลเซียส (Freezer – ๘๐ C)” ประกาศจัดซื้อจัดจ้างคณะเกษตรศาสตร์ ...ตีพิมพ์8 ส.ค. 2014 - 10:15ไทย
๑. ไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ เครื่อง ๒. จอรับสัญญาณภาพ LCD จำนวน ๒ เครื่อง เลขที่ ๑๐/๒๕๕๔  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:50ไทย
๑. โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘๒ ตัว ๒. เก้าอี้คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘๒ ตัว เลขที่ ๑๓/๒๕๕๔  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:50ไทย
๑. เครื่องทดสอบความทนแรงกดขนาด ๑๐๐ กิโลนิวตัน จำนวน ๑ ชุด เลขที่ ๒๐/๒๕๕๔ ๒. เตาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงสำหรับหลอมแก้วแบบปรับฐานเตาขึ้นลงได้ จำนวน ๑ เครื่อง  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:50ไทย
๑. เครื่องฉายภาพทึบแสง จำนวน ๘ ชุด ๒. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๘ ชุด ๓. เครื่องเสียง จำนวน ๒ ชุด เลขที่ ๑๒/๒๕๕๔  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:50ไทย
๑. ตู้ดูดควันแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง ๒. เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ ๑๖/๒๕๕๔ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:50ไทย
๑. ชุดประมวลผลระดับสูง จำนวน ๕ ชุด ๒. ชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน ๑๐ ชุด เลขที่ ๒๒/๒๕๕๔ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:50ไทย
๑. ชุดทดลองการแผ่รังสีความร้อน ๒. หัววัดรังสีความร้อน จำนวน ๑๐ ชิ้น ๑๔/๒๕๕๔  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:50ไทย
่คณะวิทยาศาสตร์ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding) ข่าวประกาศร่าง TORนายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์31 ต.ค. 2018 - 16:13ไทย
็Hot air oven (with fan circulation) ประกาศราคากลางทับทิม วจนะพิศุทธิ์ตีพิมพ์28 ธ.ค. 2016 - 13:13ไทย
ไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 182 ชุด พร้อมเดินระบบ LAN จำนวน 182 จุด และอุปกรณ์สลับสัญญาณและตู้ Rack โดยวิธีพิเศษ ผลการจัดซื้อจัดจ้างเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 13:07ไทย
ไฟล์ Excel สำหรับคำนวณภาษีในระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง R12 คู่มือจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์3 มิ.ย. 2014 - 12:14ไทย
ไฟล์ Excel สำหรับคำนวณภาษีในระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง R12 ประกาศจากบัญชี 3 มิติจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์29 พ.ค. 2014 - 11:59ไทย
ไปศึกษาดูงาน ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์24 มิ.ย. 2014 - 09:13ไทย
ไปศาล ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์18 มิ.ย. 2014 - 09:37ไทย
ให้เอกชนเช่าสถานที่เพื่อบริการถ่ายเอกสาร  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:49ไทย
ให้เอกชนเช่าสถานที่เพื่อบริการถ่ายเอกสาร ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:50ไทย
ให้เช่าสถานที่เพื่อให้บริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีคัดเลือก ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:49ไทย
ให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม(ร้านกาแฟ)  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:49ไทย
ให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:49ไทย
ให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:48ไทย
ให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:49ไทย
ให้ทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย ส่งรายละเอียดข้อมูลเพื่อการตรวจสอบยอดยกมาของงบการเงินของมหาวิทยาลัย (ยอดยกมา) ณ 30 กันยายน 2564 ประกาศจากงานบัญชีอรวรรณ รวยสูงเนินตีพิมพ์25 ส.ค. 2021 - 10:25ไทย
ใบเสนอราคาซื้อ ฟอร์มงานพัสดุชนัษฎา เยี๊ยะเทศตีพิมพ์5 ก.ค. 2016 - 09:39ไทย
ใบเสนอราคาจ้าง ฟอร์มงานพัสดุชนัษฎา เยี๊ยะเทศตีพิมพ์5 ก.ค. 2016 - 09:39ไทย
ใบรับรองการจ่ายเงิน ฟอร์มงานการเงินชนัษฎา เยี๊ยะเทศตีพิมพ์1 มิ.ย. 2016 - 13:43ไทย
โลหะดามขาชนิดสั้นกันเท้าตกขนาดเล็ก (เด็ก) จำนวน 40 ข้าง ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์28 ต.ค. 2015 - 09:26ไทย
โลหะดามขาขนาดใหญ่มีข้อเข่าล็อคได้ ขนาด 5 มม. จำนวน 30 ข้าง ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์3 ก.ย. 2014 - 09:59ไทย
โลหะดามขาขนาดเล็กแบบมีข้อเข่าล็อคได้ (เด็กช่วงบนล็อคได้) จำนวน 40 ข้าง ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์28 ต.ค. 2015 - 09:28ไทย
โรงเรียนสาธิตฯ จัดซื้อหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 ข่าวประกาศร่าง TORเสาวลักษณ์ มาวงศ์ตีพิมพ์22 ม.ค. 2018 - 14:12ไทย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดซื้อหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิต มช. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสาวลักษณ์ มาวงศ์ตีพิมพ์18 ม.ค. 2018 - 15:38ไทย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดซื้อชุดกีฬาฯ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสาวลักษณ์ มาวงศ์ตีพิมพ์5 ต.ค. 2017 - 15:40ไทย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสาวลักษณ์ มาวงศ์ตีพิมพ์25 ม.ค. 2019 - 11:05ไทย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 จังหวัดพิษณุโลก ประกาศราคากลางเสาวลักษณ์ มาวงศ์ตีพิมพ์19 พ.ย. 2018 - 14:59ไทย
โรงเก็บอาหารหยาบสัตว์ป่วย ประกาศราคากลางเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์2 มิ.ย. 2014 - 13:21ไทย
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 รายการวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ จำนวน 18 รายการ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์15 มิ.ย. 2018 - 14:17ไทย
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างประกวดราคาวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีทางการอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ข่าวประกาศร่าง TORสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์25 มิ.ย. 2018 - 11:29ไทย
โปรแกรมดูภาพทางการแพทย์ผ่านอุปกรณ์พกพา จำนวน 1 โปรแกรม ผลการจัดซื้อจัดจ้างสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์10 มี.ค. 2017 - 09:55ไทย
โปรแกรมดูภาพทางการแพทย์ผ่านอุปกรณ์พกพา จำนวน 1 โปรแกรม ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์12 ม.ค. 2017 - 10:34ไทย
โปรแกรม TeamViewer และคู่มือ คู่มือจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์3 มิ.ย. 2014 - 12:14ไทย
โปรแกรม TeamViewer และคู่มือ ประกาศจากบัญชี 3 มิติจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์29 พ.ค. 2014 - 11:53ไทย
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:51ไทย
โทรทัศน์สี ชนิดแอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า 25 นิ้ว จำนวน 100 เครื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์5 มิ.ย. 2015 - 09:09ไทย
โทรทัศน์สี ชนิดแอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า 25 นิ้ว จำนวน 100 เครื่อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์20 เม.ย. 2015 - 13:48ไทย
โทรทัศน์สี ชนิดแอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า 25 นิ้ว จำนวน 100 เครื่อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์10 ก.พ. 2015 - 14:13ไทย
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 52 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:51ไทย
โต๊ะแลปพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๗ ชุด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:50ไทย
โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมม้านั่งยาว 8 ที่นั่ง ประกาศราคากลางเสาวลักษณ์ มาวงศ์ตีพิมพ์17 ก.พ. 2017 - 10:25ไทย
โต๊ะปฏิบัติการ จำนวน 3 รายการ  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:49ไทย
โต๊ะปฏิบัติการ จำนวน 3 รายการ  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:49ไทย

หน้า

Go to top