หัวข้อร่างขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารการประกวดราคา

ลง TOR ใหม่ ดูประกาศ TOR เดิม

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 1189 รายการ
หัวข้อประกาศ TOR หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะ ไฟล์แนบ
สำนักบริการวิชาการ ร่างขอบเขตของงาน TOR งานจ้างปรับปรุงอาคารพืชกรรม ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding สำนักบริการวิชาการ 18 มิ.ย. 2562 ประกาศปกติ cmutor-2019-922038868.pdf
โครงการติดตาม/ประเมินผลสัมฤทธิ์ และเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดปี 2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 01 พ.ค. 2562 ประกาศเร่งด่วน cmutor-2019-1290400960.pdf
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 2 ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้คณะการสื่อสารมวลชน (Mass Comm CMU Learning Space) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะการสื่อสารมวลชน 05 เม.ย. 2562 ประกาศปกติ cmutor-2019-477617238.pdf
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) รายการ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ IV set (Infusion Pump) ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดดำสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร คณะแพทยศาสตร์ 02 เม.ย. 2562 ประกาศปกติ cmutor-2019-603635370.pdf
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้คณะการสื่อสารมวลชน (Mass Comm CMU Learning Space) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะการสื่อสารมวลชน 29 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmutor-2019-1520201224.pdf
ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนแบบรวดเร็ว จำนวน 1 เครื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmutor-2019-2017073617.pdf
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่างขอบเขตงาน (TOR) เรื่อง งานปรับปรุงบ้านสาธิตการใช้พลังงานและใช้พลังงานทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 16 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmutor-2019-23942738.pdf
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อรายการชุดวิเคราะห์โครงสร้างภายในเซลล์ระดับนาโนเมตรพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 12 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmutor-2019-864141352.pdf
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตของงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 12 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmutor-2019-338278070.pdf
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตของงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 12 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmutor-2019-1375618854.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่างประกาศ-เอกสารประกวดราคา-ขอบเขตงาน ประกวดราคาซื้อชุดตรวจซ่อมสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 06 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmutor-2019-1183680237.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องควบคุมระบบสารสนเทศ (ห้อง SEVER) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 05 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmutor-2019-852408370.pdf
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศร่าง TOR เช่าใช้บริการเครื่อง Printer พร้อมหมึก ระยะเวลา 5 ปี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 05 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmutor-2019-1636904665.pdf
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาเช่าระบบบริหารและจัดยาผู้ป่วยอัติโนมัติ คณะแพทยศาสตร์ มช. คณะแพทยศาสตร์ 05 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmutor-2019-1719302268.pdf
ประกาศร่าง TOR งานจ้างก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการ (อาคาร 10) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ 04 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmutor-2019-1344530073.pdf
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศร่าง TOR จัดซื้อชุดอุปกรณ์บันทึกสื่อการสอนด้วยตนเอง CMU EZ Studio และชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนแบบทางไกล CMU EZ Conference โดยวิธีe-bidding สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 01 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmutor-2019-691937093.pdf
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อรายการเครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยสารกัมมันตรังสี ชนิดโทโมกราฟฟี่ แบบ 2 หัวตรวจพร้อมซีที ชนิด 16 ภาพ (SPECT,CT) จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 28 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmutor-2019-338753189.pdf
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตของงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 28 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmutor-2019-1381693812.pdf
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) ครั้งที่ 2 ร่างเอกวสารประกวดราคาซื้ออครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิทยาศาสตร์ 26 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmutor-2019-1265705843.PDF
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) ร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สามมิติ ระบบ FDM จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิทยาศาสตร์ 25 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmutor-2019-207344723.PDF

หน้า

Go to top