เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วเรียงจากน้อยไปมากภาษาการดำเนินการ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาพิชญา จินดาวงค์ตีพิมพ์16 ส.ค. 2021 - 10:07ไทย
ขยายเวลาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์8 ก.ค. 2021 - 15:46ไทย
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์6 ก.ค. 2021 - 16:40ไทย
ประกาศ มช.ลดค่าธรรมเนียมศึกษาและค่าบำรุงหอพัก ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบโควิด164 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาพิชญา จินดาวงค์ตีพิมพ์5 ก.ค. 2021 - 15:33ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ลดค่าธรรมเนียนการศึกษา และค่าบำรุงหอพัก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์28 มิ.ย. 2021 - 15:49ไทย
คู่มือ สำหรับเจ้าหน้าที่ รับเรื่องบำเหน็จบำนาญใน E-pension (กรณีทำE-filingแล้ว) UPDATE พค64 ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์21 พ.ค. 2021 - 16:46ไทย
ขั้นตอนการกรอกรายการลดหย่อนภาษีเงินได้ ใน CMU Payroll สำหรับบุคลากร มช. ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์9 พ.ค. 2021 - 20:18ไทย
ขั้นตอนการรับบริการสำหรับผู้รับบำนาญ ข่าวประชาสัมพันธ์วัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์5 พ.ค. 2021 - 09:37ไทย
ขั้นตอนการรับบริการ สำหรับผู้รับบำนาญ/บำเหน็จรายเดือน ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์30 เม.ย. 2021 - 11:10ไทย
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปาริชาติ สัมพัน...ตีพิมพ์27 เม.ย. 2021 - 11:13ไทย
รายการเอกสารประกอบ การขอรับเงิน กสจ. ลูกจ้างประจำ (กรณีลาออก/เกษียณ) ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์22 เม.ย. 2021 - 17:14ไทย
แบบ สรจ.1 ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์31 มี.ค. 2021 - 11:12ไทย
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2559 (บัญชีแนบท้าย ฉบับที่ 1 - ฉบับที่ 15) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์11 มี.ค. 2021 - 11:09ไทย
เอกสารการบรรยาย สวัสดิการผู้เกษียณ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ (24กพ64) ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์24 ก.พ. 2021 - 10:07ไทย
รายการเอกสารประกอบ การลาออก/เกษียณ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์23 ก.พ. 2021 - 18:53ไทย
คู่มือการพิมพ์เอกสารจากเว็บไซต์ E-filing ด้วยตนเอง (ข้าราชการบำนาญ/ผู้รับบำเหน็จรายเดือน) ข่าวประชาสัมพันธ์วัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์18 ก.พ. 2021 - 11:44ไทย
คู่มือการพิมพ์เอกสารจากเว็บไซต์ E-filing ด้วยตนเอง ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์18 ก.พ. 2021 - 10:40ไทย
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ข่าวประชาสัมพันธ์ชนัษฎา เยี๊ยะเทศตีพิมพ์22 ม.ค. 2021 - 10:13ไทย
แจ้งรายชิ่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์18 ม.ค. 2021 - 14:35ไทย
แจ้งรายชิ่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์18 ม.ค. 2021 - 14:33ไทย
เลื่อนแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (NEW GFMIS Thai) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์18 ม.ค. 2021 - 14:22ไทย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารการเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์15 ม.ค. 2021 - 14:19ไทย
ขอแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2564 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์6 ม.ค. 2021 - 16:19ไทย
การแก้ไขแบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding) สำหรับกรณีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์6 ม.ค. 2021 - 09:53ไทย
การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางและการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์6 ม.ค. 2021 - 09:50ไทย
การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์28 ธ.ค. 2020 - 15:21ไทย
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์28 ธ.ค. 2020 - 15:18ไทย
แจ้งรายชิ่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์23 ธ.ค. 2020 - 16:10ไทย
แจ้งการใช้งาน “รายงานข้อมูลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา” ของหน่วยงานของรัฐ สำหรับบริหารจัดการวิเคราะห์ข้อมูลตามบัญชีรายการยา และเพื่อการกำหนดราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์ยาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์23 ธ.ค. 2020 - 16:06ไทย
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์23 ธ.ค. 2020 - 16:00ไทย
แจ้งรายชิ่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์17 ธ.ค. 2020 - 14:56ไทย
แจ้งรายชิ่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์17 ธ.ค. 2020 - 14:53ไทย
แนวทางปฏิบัติในการประกาศเผยเพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ฯ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์17 ธ.ค. 2020 - 14:52ไทย
การแก้ไขข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการ และผู้สังเกตการณ์) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์14 ธ.ค. 2020 - 16:13ไทย
แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ v(Electronic Government Procurement: e-GP) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์14 ธ.ค. 2020 - 16:10ไทย
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software: ซอฟต์แวร์) และการใช้งานซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์7 ธ.ค. 2020 - 15:05ไทย
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์7 ธ.ค. 2020 - 15:02ไทย
เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์1 ธ.ค. 2020 - 16:20ไทย
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2556 (เพิ่มเติมครั้งที่ 29) ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์1 ธ.ค. 2020 - 10:50ไทย
หนังสือมอบอำนาจ ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์25 พ.ย. 2020 - 16:15ไทย
แจ้งรายชิ่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์18 พ.ย. 2020 - 14:56ไทย
การเพิกถอนรายชิ่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์18 พ.ย. 2020 - 14:55ไทย
เอกสารประกอบการลาออก/เกษียณ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ คู่มือญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์17 พ.ย. 2020 - 09:05ไทย
คู่มือ การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทาง e-filing คู่มือญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์17 พ.ย. 2020 - 09:03ไทย
แบบ กสจ. 004/2 ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์13 พ.ย. 2020 - 11:41ไทย
แบบ กสจ. 004/1 ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์13 พ.ย. 2020 - 11:39ไทย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25645 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์6 พ.ย. 2020 - 14:24ไทย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย เงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำกรณีออกจากงาน พ.ศ. 2556 ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์5 พ.ย. 2020 - 16:54ไทย
คู่มือ การคำนวณภาษี เงินช่วยเหลือฯกรณีออกจากงาน (กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย) ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์5 พ.ย. 2020 - 16:49ไทย
เอกสารการบรรยาย สวัสดิการผู้เกษียณ (10 กันยายน 2563) ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์5 พ.ย. 2020 - 16:41ไทย

หน้า

Go to top