เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อเรียงจากมากไปน้อยชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
แจ้งข่าวด่วน การชำระเงินคืนเงิน Undo ประกาศวิชชุกร ฟูศรีตีพิมพ์21 ก.ย. 2015 - 13:46ไทย
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสร.ว่าด้วยการพัสดุด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์ความรู้ - พัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์23 มิ.ย. 2014 - 15:44ไทย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2555 องค์ความรู้ - พัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์23 มิ.ย. 2014 - 15:44ไทย
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้้อเพลิง องค์ความรู้ - พัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์2 ก.ย. 2014 - 16:20ไทย
แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ องค์ความรู้ - พัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์23 มิ.ย. 2014 - 15:44ไทย
แนวทางปฏิบัติในการบอกเลิกสัญญาและประกาศให้เป็นผู้ทิ้งงาน องค์ความรู้ - พัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์23 มิ.ย. 2014 - 15:44ไทย
แนวทางปฏิบัติในการใช้สัญญาจ้างก่อสร้าง องค์ความรู้ - พัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์2 มิ.ย. 2016 - 15:47ไทย
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:41ไทย
"ความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. ....” ประกาศจากงานเงินเดือนและสวัสดิการปุณยวีร์ กรัณย์...ตีพิมพ์23 มิ.ย. 2014 - 14:20ไทย
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำฝั่งเชิงดอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ฯ ข่าวประกาศร่าง TORวรรณวลี นิติการตีพิมพ์12 พ.ย. 2018 - 13:57ไทย
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะรัฐศาสตร์ฯ (อาคารเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวประกาศร่าง TORกนกวรรณ พริบไหวตีพิมพ์21 พ.ย. 2018 - 14:04ไทย
(ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนภาพจากฟิล์มไมโครฟิล์ม ข่าวประกาศร่าง TORขนิษฐา พิชัยพงค์ตีพิมพ์23 พ.ย. 2017 - 08:34ไทย
(ใช้ประกาศฉบับนี้แทน) ประกวดราคาย้ายระบบสาธารณูปโภคอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 16:24ไทย
.พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 การจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย.สุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์18 มิ.ย. 2015 - 13:43ไทย
01 การล็อกอินสู่เว็บไซต์กองคลัง สื่อมัลติมีเดียเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์3 ก.ค. 2014 - 11:09ไทย
02 เมนูต่างๆ บนเว็บไซต์กองคลัง สื่อมัลติมีเดียเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์3 ก.ค. 2014 - 10:42ไทย
03 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวบนเว็บไซต์กองคลัง สื่อมัลติมีเดียเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์3 ก.ค. 2014 - 10:44ไทย
04 การอัพโหลดไฟล์มายังกองคลัง และการส่งข้อความส่วนบุคคล สื่อมัลติมีเดียเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์3 ก.ค. 2014 - 10:46ไทย
05 การใช้ฟังก์ชั่นการค้นหาบนเว็บไซต์กองคลัง สื่อมัลติมีเดียเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์3 ก.ค. 2014 - 10:47ไทย
06 การดูข่าวประกาศจากกองคลัง สื่อมัลติมีเดียเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์3 ก.ค. 2014 - 10:49ไทย
07 การเปิดดูหนังสือเวียน บนเว็บไซต์กองคลัง สื่อมัลติมีเดียเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์3 ก.ค. 2014 - 10:50ไทย
08 การใช้งานแป้นลัดและการส่งข้อความส่วนตัว สื่อมัลติมีเดียเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์3 ก.ค. 2014 - 10:52ไทย
09 การกู้คืนรหัสผ่านบนเว็บไซต์กองคลัง สื่อมัลติมีเดียเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์3 ก.ค. 2014 - 12:07ไทย
1 - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
1. ติดตั้งสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ขนาดไม่น้อยกว่า 6 คอร์ จำนวน 1 ชุด 2. ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง พร้อมชุดเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสง จำนวน 1 รายการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างพรรณี แปงใจตีพิมพ์22 ต.ค. 2015 - 10:32ไทย
1. ระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Server) จำนวน 1 ระบบ 2. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบสี (Color LaserJet) จำนวน 1 เครื่อง 3. เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบการบรรยาย จำนวน 5 เครื่อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:50ไทย
1. อุปกรณ์ควบคุมการไหลของก๊าซขนาด 200 เอสซีซีเอ็ม จำนวน 1 ชุด 2. อุปกรณ์ควบคุมการไหลของก๊าซขนาด 2000 เอสซีซีเอ็ม จำนวน 1 ชุด ประกาศราคากลางพรรณี แปงใจตีพิมพ์8 ธ.ค. 2015 - 09:40ไทย
1. อุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งกับเครื่องชั่ง 6 ตำแหน่ง จำนวน 1 ชุด 2. แบบจำลองปอด จำนวน 1 ชุด ประกาศราคากลางพรรณี แปงใจตีพิมพ์27 พ.ย. 2015 - 08:47ไทย
1. เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่ย่านไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่ย่านวิทยุ จำนวน 1 เครื่อง 5/2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างพรรณี แปงใจตีพิมพ์5 ม.ค. 2017 - 09:12ไทย
1. เครื่องถ่ายสามมิติดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ จำนวน 4 เครื่อง เลขที่ 18/2554 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:50ไทย
1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 18 เครื่อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างพรรณี แปงใจตีพิมพ์29 ธ.ค. 2015 - 16:13ไทย
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ จำนวน 2 เครื่อง 2. เครื่องฉายภาพจากวัตถุ 3 มิติ จำนวน 3 เครื่อง 3. อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด 4. ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด 5. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ จำนวน 1 เครื่อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:50ไทย
1. เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชั่น (Atomic Absorption) จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องให้ความร้อน (Hotplate) จำนวน 2 เครื่อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:50ไทย
1. เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชั่น (Atomic Absorption) จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องให้ความร้อน (Hotplate) จำนวน 2 เครื่อง   ผลการจัดซื้อจัดจ้างเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 13:07ไทย
1. โต๊ะปฏิบัติการพร้อมอ่างน้ำ จำนวน 1 ชุด 2. โต๊ะปฏิบัติการรูปตัวยู จำนวน 1 ชุด 3. ตู้ดูดไอสารเคมี จำนวน 2 ตู้ 9/2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างพรรณี แปงใจตีพิมพ์5 เม.ย. 2017 - 16:11ไทย
1.4 หนังสืออนุมัติลงลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (ศรัญญา) ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาวิชชุกร ฟูศรีตีพิมพ์3 พ.ย. 2023 - 10:59ไทย
1.จ้างเหมาระบบกันซึมดาดฟ้าอาคารภาควิชาพืชศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 2.จ้างเหมาระบบกันซึมรอยต่ออาคารเรียนเดิม จำนวน 1 รายการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างคณะเกษตรศาสตร์ ...ตีพิมพ์23 ก.ค. 2014 - 12:31ไทย
1.จ้างเหมาระบบกันซึมดาดฟ้าอาคารภาควิชาพืชศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 2.จ้างเหมาระบบกันซึมรอยต่ออาคารเรียนเดิม จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางคณะเกษตรศาสตร์ ...ตีพิมพ์23 ก.ค. 2014 - 10:33ไทย
1.พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 การจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย.ผู้ใช้ที่ยังไม่... (ยังไม่ยืนยันความถูกต้อง)ตีพิมพ์28 ก.ค. 2014 - 15:43ไทย
1.เช่าชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารลำไส้เล็กส่วนต้นและลำไส้ใหญ่ จำนวน 1 ชุด 2. เช่าชุดส่องตรวจระบบทางเดินอาหารด้วยความถี่คลื่นเสียงอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 ชุด ประกาศราคากลางเกษม ทาอ้ายตีพิมพ์2 พ.ค. 2016 - 16:08ไทย
10 - ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการงบประมาณ การเงิน และการบัญชีของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2535 ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
10 การดูข้อความส่วนบุคคล (Private Messages) บนเว็บไซต์กองคลัง สื่อมัลติมีเดียเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์3 ก.ค. 2014 - 12:09ไทย
100 - ค่าตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการ (ประกาศฯ ฉบับที่ 11/2539) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
100178069 2702154 VAR.II B-THAL R-PACK 500T (Varaint for HPLC) จำนวน 10 กล่อง ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์4 มิ.ย. 2015 - 09:59ไทย
100178069 2702154 VAR.ll B-THAL R-PACK 500T (Varaint for HPLC) จำนวน 15 กล่อง ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์24 มี.ค. 2016 - 08:52ไทย
100447706 Elecsys Vitamin D Total จำนวน 3 Pack ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์16 พ.ค. 2017 - 15:48ไทย
101 - ค่าตอบแทนการสอบวิชาปัญหาพิเศษหรือศึกษาค้นคว้าอิสระของการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 20/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
102 - ค่าตอบแทนอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเฉพาะกิจตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนบุคลากรเข้าศึกษา วิชาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยระหว่างคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (ประกาศฯ ฉบับที่ 7/2540 ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
103 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทดสอบความรู้พื้นฐานและความพร้อมทางการเรียนในการเข้าเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประกาศฯ ฉบับที่ 2/2546) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
104 - ค่าใช้จ่ายของศูนย์สันติศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก คณะศึกษาศาสตร์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 9/2542) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย

หน้า

Go to top