เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาเรียงจากน้อยไปมากการดำเนินการ
คู่มือ ผู้เกษียณ/ลาออก ยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญในระบบ E-filing ด้วยตนเอง ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์5 พ.ย. 2020 - 16:10ไทย
คู่มือ สำหรับเจ้าหน้าที่ รับเรื่องขอบำเหน็จบำนาญในระบบ E-pension (กรณีไม่ได้ทำ E-filing) ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์5 พ.ย. 2020 - 15:54ไทย
คู่มือ สำหรับเจ้าหน้าที่ รับเรื่องบำเหน็จบำนาญใน E-pension (กรณีทำE-filingแล้ว) UPDATE พค64 ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์21 พ.ค. 2021 - 16:46ไทย
คู่มือ การพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยตนเอง (ผู้รับบำนาญ/บำเหน็จรายเดือน) ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์5 พ.ย. 2020 - 15:42ไทย
ขอปรับเปลี่ยนกำหนดวันดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (Ko) ของเดือนพฤศจิกายน 2563 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์2 พ.ย. 2020 - 15:12ไทย
ขอคืนเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1/2563 ข่าวประชาสัมพันธ์วิชชุกร ฟูศรีตีพิมพ์3 พ.ย. 2020 - 15:16ไทย
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2563 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์29 ต.ค. 2020 - 15:09ไทย
แจ้งรายชิ่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์27 ต.ค. 2020 - 16:16ไทย
แจ้งรายชิ่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์27 ต.ค. 2020 - 16:13ไทย
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์27 ต.ค. 2020 - 16:11ไทย
แจ้งรายชิ่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์21 ต.ค. 2020 - 15:14ไทย
การแก้ไขข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการ และผู้สังเกตการณ์) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์20 ต.ค. 2020 - 16:16ไทย
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์20 ต.ค. 2020 - 16:13ไทย
ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการพิจารณาใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์14 ต.ค. 2020 - 15:37ไทย
แจ้งเริ่มใช้งานฟังก์ชั่นเมนู"รายงานสมาชิกพ้นสภาพ" ในระบบ MCS-WEB ที่พัฒนาเพิ่มเติม หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์5 ต.ค. 2020 - 14:45ไทย
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์2 ต.ค. 2020 - 16:14ไทย
การเบิกจ่ายค่ายาหรือสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์2 ต.ค. 2020 - 16:11ไทย
การเพิกถอนรายชิ่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์28 ก.ย. 2020 - 15:52ไทย
แบบ 5313 ลูกจ้างประจำ กรณีลาออก/เกษียณ (ขอรับบำเหน็จรายเดือน บำเหน็จปกติ) ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์5 พ.ย. 2020 - 15:30ไทย
แบบ 5300 ข้าราชการ กรณีเกษียณ/ลาออก (แบบขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ) ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์5 พ.ย. 2020 - 15:29ไทย
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์28 ก.ย. 2020 - 15:49ไทย
เอกสารประกอบการขอรับเงินบำเหน็จตกทอด ข้าราชการบำนาญ/ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์5 พ.ย. 2020 - 15:37ไทย
ระบบข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (Public Accountants Information System : PAIS) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์25 ก.ย. 2020 - 14:48ไทย
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์25 ก.ย. 2020 - 14:44ไทย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำกตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์25 ก.ย. 2020 - 14:39ไทย
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์25 ก.ย. 2020 - 14:27ไทย
แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน (ผู้บำนาญและผู้รับบำเหน็จรายเดือน) ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์5 พ.ย. 2020 - 15:26ไทย
แบบ สรจ. 3.2 ขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ อายุ 70 ปี (มีหนี้บำเหน็จค้ำประกัน) ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์5 พ.ย. 2020 - 15:23ไทย
แบบ สรจ. 3.1 ขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ อายุ 70 ปี (ไม่มีหนี้บำเหน็จค้ำประกัน) ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์5 พ.ย. 2020 - 15:22ไทย
แบบ สรจ. 3 ขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ 65 ปี ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์5 พ.ย. 2020 - 15:16ไทย
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการจัดชื้อจัดจ้างของสำนักงานมหาวิทยาลัย หนังสือเวียนวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์24 ก.ย. 2020 - 09:31ไทย
ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์16 ก.ย. 2020 - 16:10ไทย
แจ้งรายชิ่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์14 ก.ย. 2020 - 14:49ไทย
แจ้งรายชิ่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์14 ก.ย. 2020 - 14:46ไทย
งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุงานสังกัดกองคลัง ประจำปี 2563 ภาพกิจกรรมของกองคลังวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์15 ก.ย. 2020 - 15:26ไทย
สัมมนากองคลัง 2563 "การพัฒนาทักษะด้านการบริการ และการสื่อสารสู่ชีวิตวิธีใหม่ (New Normal)" ภาพกิจกรรมของกองคลังวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์15 ก.ย. 2020 - 10:36ไทย
การซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2563 ภาพกิจกรรมของกองคลังวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์3 ก.ย. 2020 - 11:01ไทย
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์2 ก.ย. 2020 - 16:19ไทย
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์2 ก.ย. 2020 - 16:16ไทย
การเพิกถอนรายชิ่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์2 ก.ย. 2020 - 16:14ไทย
แจ้งรายชิ่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์2 ก.ย. 2020 - 16:11ไทย
แจ้งรายชิ่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์2 ก.ย. 2020 - 15:46ไทย
การเพิกถอนรายชิ่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์2 ก.ย. 2020 - 15:42ไทย
แจ้งรายชิ่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์2 ก.ย. 2020 - 15:40ไทย
ระเบียบค่าธรรมเนียมศึกษานักศึกษาป.ตรี (หลักสูตรนานาชาติ) พยาบาล และ วิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ.2546 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาพิชญา จินดาวงค์ตีพิมพ์1 ก.ย. 2020 - 13:31ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางบริหารเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากรณีที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนข้ามส่วนงาน ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์28 ส.ค. 2020 - 15:37ไทย
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์27 ส.ค. 2020 - 15:42ไทย
การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์10 ส.ค. 2020 - 16:01ไทย
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์10 ส.ค. 2020 - 15:58ไทย
การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์10 ส.ค. 2020 - 15:55ไทย

หน้า

Go to top