เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาเรียงจากมากไปน้อยการดำเนินการ
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์27 ธ.ค. 2019 - 13:42ไทย
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์15 ม.ค. 2020 - 09:34ไทย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขึ้นบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐกรณีบัตรหมดอายุก่อนกรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์15 ม.ค. 2020 - 09:37ไทย
ข้อหารือเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์21 ม.ค. 2020 - 11:06ไทย
การจัดส่งใบแจ้งยอดเงินสมาชิกประจำปี 2562 ทางอีเมล (e-Staement) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์23 ม.ค. 2020 - 14:51ไทย
การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์24 ม.ค. 2020 - 15:09ไทย
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์24 ม.ค. 2020 - 15:11ไทย
การกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแนวทางปฏิบัติการยื่นขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์24 ม.ค. 2020 - 15:14ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์24 ม.ค. 2020 - 15:16ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์24 ม.ค. 2020 - 15:18ไทย
สำนักงานการตรวจเงินเข้าตรวจงบการเงินของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกาศจากงานบัญชีอรวรรณ รวยสูงเนินตีพิมพ์4 ก.พ. 2020 - 09:47ไทย
แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลด้านพัสดุ-พรบสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์6 ก.พ. 2020 - 10:04ไทย
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ.2562 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์6 ก.พ. 2020 - 15:54ไทย
ขอนำส่งรายงานรายตัวสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์14 ก.พ. 2020 - 10:51ไทย
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (e-Withholding Tax) สำหรับส่วนราชการที่ใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์21 ก.พ. 2020 - 13:34ไทย
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์21 ก.พ. 2020 - 13:39ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์21 ก.พ. 2020 - 13:42ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์21 ก.พ. 2020 - 13:44ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์21 ก.พ. 2020 - 13:55ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์21 ก.พ. 2020 - 13:57ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์21 ก.พ. 2020 - 14:04ไทย
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์21 ก.พ. 2020 - 14:09ไทย
เลขานุการคณะแพทยศาสตร์/หัวหน้างานบัญชี/หัวหน้างานการเงิน/หัวหน้างานเงินเดือนและสวัสดิการ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์2 มี.ค. 2020 - 15:53ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์16 มี.ค. 2020 - 15:49ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์16 มี.ค. 2020 - 15:51ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์16 มี.ค. 2020 - 15:53ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์16 มี.ค. 2020 - 15:55ไทย
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์16 มี.ค. 2020 - 15:58ไทย
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์16 มี.ค. 2020 - 16:08ไทย
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2563 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์18 มี.ค. 2020 - 14:24ไทย
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ "ออมเพิ่มดี มีแต่ได้" ประกาศจากงานเงินเดือนและสวัสดิการรสธร พร้อมเที่ยงตรงตีพิมพ์18 มี.ค. 2020 - 16:58ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์24 มี.ค. 2020 - 15:56ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์24 มี.ค. 2020 - 15:58ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์24 มี.ค. 2020 - 16:00ไทย
แจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์10 เม.ย. 2020 - 12:00ไทย
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์10 เม.ย. 2020 - 13:18ไทย
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์10 เม.ย. 2020 - 13:20ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์10 เม.ย. 2020 - 13:21ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์10 เม.ย. 2020 - 13:23ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์10 เม.ย. 2020 - 13:25ไทย
แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ของสำนักงานมหาวิทยาลัย หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์16 เม.ย. 2020 - 10:51ไทย
การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม กรณีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเวียนวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์10 เม.ย. 2020 - 16:01ไทย
แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใชยาหรืออุปกรณ์การแพทย์หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ฯ ของสำนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศจากงานพัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์13 เม.ย. 2020 - 10:03ไทย
แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อ ให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์16 เม.ย. 2020 - 10:52ไทย
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิชชุกร ฟูศรีตีพิมพ์16 เม.ย. 2020 - 11:30ไทย
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ2562 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปาริชาติ สัมพัน...ตีพิมพ์16 เม.ย. 2020 - 14:27ไทย
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์24 เม.ย. 2020 - 15:43ไทย
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์24 เม.ย. 2020 - 15:46ไทย
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์24 เม.ย. 2020 - 15:49ไทย
ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์24 เม.ย. 2020 - 15:53ไทย

หน้า

Go to top