หัวข้อร่างขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารการประกวดราคา

ลง TOR ใหม่ ดูประกาศ TOR เดิม

หน้า 10 ลำดับที่ 181 - 200 จากทั้งหมด 1189 รายการ
หัวข้อประกาศ TOR หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะ ไฟล์แนบ
ประกาศร่าง TOR 125.จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดและกำจัดขยะในพื้นที่ของคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาล จำนวน 136 คน (คณะแพทยศาสตร์ มช.) คณะแพทยศาสตร์ 15 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1084059254.pdf
ร่าง TOR รถยนต์โดยสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง ศูนย์ความเป็นเลิศฯ คณะแพทยศาสตร์ 15 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-609316521.PDF
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตของงานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นศาลาธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-723589723.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาทำความสะอาดภายในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-203013045.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างจดพักขยะของส่วนงานต่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-35840574.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาคลุมดาดฟ้าหอพักอ่างแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 14 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-998536933.pdf
ประกาศ คณะเภสัชศาสตร์ ร่างขอบเขตของงานเครื่องวัดขนาดของอนุภาคนาโน (Particle Size Analyer) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะเภสัชศาสตร์ 14 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-266106776.pdf
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี 09 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-231104009.pdf
ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ชุดสกัดและอุปกรณ์ประกอบเครื่อง (Nitrogen evaporator และ Fume Hood) จำนวน 1 ชุด คณะเภสัชศาสตร์ 09 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-499373333.pdf
คณะวิทยาศาสตร์ ร่าง(TOR) ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสีแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิทยาศาสตร์ 08 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-2011512684.PDF
ร่างประกาศ-เอกสารประกวดราคา-ขอบเขตงาน จ้างก่อสร้างงานรั้วทึบศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 08 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-718359801.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ Out Door ชุดผลิตประปาที่ 2-4 จำนวน 1 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๑) กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 06 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1490309354.pdf
คณะบริหารธุรกิจ ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานทีประจำปีงบประมาณ 2562 คณะบริหารธุรกิจ 03 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1505303420.pdf
ประกาศ ร่างขอบเขตของงานเครื่องวัดขนาดของอนุภาคนาโน (Particle Size Analyer) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะเภสัชศาสตร์ 03 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1631935224.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๑) สำนักงานมหาวิทยาลัย 03 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1566934425.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงาน (จ้างรักษาความปลอดภัยฯ 35 คน) คณะแพทยศาสตร์ 01 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1005223099.pdf
ร่างประกาศ+ร่างเอกสารประกวดราคา+ขอบเขตของงาน TOR งานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 01 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-2022638640.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างตกแต่งปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานตรวจสอบภายใน อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 3 ชั้น 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 31 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-2004101901.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๑) สำนักงานมหาวิทยาลัย 26 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1445407564.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศปรับปรุงร่างขอบเขตของงาน จ้างก่อสร้างปรับปรุงชุมสายคณะวิทยาศาสตร์ ขนาด 600 เลขหมาย ครั้งที่ 1 ( แก้ไขรายละเอียดเฉพาะข้อ 4.2.1.12) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1810333856.pdf

หน้า

Go to top