เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาเรียงจากมากไปน้อยการดำเนินการ
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์27 ก.ย. 2019 - 15:12ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์27 ก.ย. 2019 - 15:15ไทย
ขั้นตอนการทำงานงบบุคลากร - ส่วนงาน - แหล่งเงิน 01-02 คู่มือสุทธิลักษณ์ วิช...ตีพิมพ์10 ต.ค. 2019 - 15:09ไทย
ขั้นตอนการทำงานงบบุคลากร - ส่วนงาน - แหล่งเงิน 03-04 คู่มือสุทธิลักษณ์ วิช...ตีพิมพ์10 ต.ค. 2019 - 15:10ไทย
ขั้นตอนการทำงานงบบุคลากร - หน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย คู่มือสุทธิลักษณ์ วิช...ตีพิมพ์10 ต.ค. 2019 - 15:11ไทย
ขั้นตอนการทำงานงบบุคลากร - กองคลัง คู่มือสุทธิลักษณ์ วิช...ตีพิมพ์10 ต.ค. 2019 - 15:12ไทย
แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม จากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์15 ต.ค. 2019 - 15:29ไทย
แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งประมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์15 ต.ค. 2019 - 15:32ไทย
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์15 ต.ค. 2019 - 15:35ไทย
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์15 ต.ค. 2019 - 15:37ไทย
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์15 ต.ค. 2019 - 15:39ไทย
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์31 ต.ค. 2019 - 14:44ไทย
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์31 ต.ค. 2019 - 14:47ไทย
การพิจารณายกเว้นอากรนำเข้าสื่อ วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการศึกษา หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์31 ต.ค. 2019 - 14:51ไทย
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์31 ต.ค. 2019 - 14:54ไทย
การประกาศแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์31 ต.ค. 2019 - 14:57ไทย
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์31 ต.ค. 2019 - 15:04ไทย
การผ่อนผันปิดงวดปัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 พ.ย. 2019 - 14:54ไทย
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการนำส่งเงินนอกงบประมาณกรณีส่งคืนฝากคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 พ.ย. 2019 - 15:43ไทย
แนวทางการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 พ.ย. 2019 - 15:03ไทย
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 พ.ย. 2019 - 15:08ไทย
การบริการงานบุคลากรที่เบิกจ่ายในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 พ.ย. 2019 - 15:11ไทย
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 พ.ย. 2019 - 15:14ไทย
ขอทราบข้อมูลเงินทดรองราชการ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 พ.ย. 2019 - 15:17ไทย
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 พ.ย. 2019 - 15:24ไทย
การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 พ.ย. 2019 - 15:32ไทย
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินกรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 พ.ย. 2019 - 15:37ไทย
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังสำหรับส่วนราชการที่ให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่างๆ ในระบบ Biz Portal หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 พ.ย. 2019 - 15:42ไทย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หนังสือเวียนวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์25 พ.ย. 2019 - 09:34ไทย
แนวปฏิบัติในการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดชื้อจัดจ้าง หรือการกำหนดขอบเขตของงาน TOR และการจัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ของงานในลักษณะจัดชื้อจัดจ้างพัสดุพร้อมติดตั้ง หนังสือเวียนวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์25 พ.ย. 2019 - 09:39ไทย
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์26 พ.ย. 2019 - 09:38ไทย
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์26 พ.ย. 2019 - 09:42ไทย
แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์26 พ.ย. 2019 - 09:53ไทย
การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีฯ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์26 พ.ย. 2019 - 09:58ไทย
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์26 พ.ย. 2019 - 10:00ไทย
แจ้งแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์3 ธ.ค. 2019 - 15:11ไทย
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน ตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์3 ธ.ค. 2019 - 15:15ไทย
ติดตามการจัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์20 ม.ค. 2020 - 16:48ไทย
การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาฯ ด่วนที่สุด ที่กค(กวจ)0405.2/ว 371 ลงวันที่ 5 สิงหาคม. 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์17 ธ.ค. 2019 - 09:26ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์17 ธ.ค. 2019 - 09:34ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์17 ธ.ค. 2019 - 09:36ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์17 ธ.ค. 2019 - 09:38ไทย
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์20 ธ.ค. 2019 - 11:15ไทย
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์25 ธ.ค. 2019 - 15:15ไทย
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์25 ธ.ค. 2019 - 15:20ไทย
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์25 ธ.ค. 2019 - 15:24ไทย
แนวปฏิบัติการแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์25 ธ.ค. 2019 - 15:46ไทย
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์25 ธ.ค. 2019 - 15:31ไทย
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์25 ธ.ค. 2019 - 15:36ไทย
ขอให้ดำเนินการตรวจสอบการนำส่งข้อมูลรับและนำส่งคงค้างในระบบ GFMIS หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์25 ธ.ค. 2019 - 15:39ไทย

หน้า

Go to top