เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วเรียงจากมากไปน้อยภาษาการดำเนินการ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำกตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์25 ก.ย. 2020 - 14:39ไทย
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์25 ก.ย. 2020 - 14:44ไทย
ระบบข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (Public Accountants Information System : PAIS) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์25 ก.ย. 2020 - 14:48ไทย
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์28 ก.ย. 2020 - 15:49ไทย
การเพิกถอนรายชิ่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์28 ก.ย. 2020 - 15:52ไทย
การเบิกจ่ายค่ายาหรือสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์2 ต.ค. 2020 - 16:11ไทย
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์2 ต.ค. 2020 - 16:14ไทย
แจ้งเริ่มใช้งานฟังก์ชั่นเมนู"รายงานสมาชิกพ้นสภาพ" ในระบบ MCS-WEB ที่พัฒนาเพิ่มเติม หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์5 ต.ค. 2020 - 14:45ไทย
ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการพิจารณาใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์14 ต.ค. 2020 - 15:37ไทย
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์20 ต.ค. 2020 - 16:13ไทย
การแก้ไขข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการ และผู้สังเกตการณ์) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์20 ต.ค. 2020 - 16:16ไทย
แจ้งรายชิ่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์21 ต.ค. 2020 - 15:14ไทย
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์27 ต.ค. 2020 - 16:11ไทย
แจ้งรายชิ่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์27 ต.ค. 2020 - 16:13ไทย
แจ้งรายชิ่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์27 ต.ค. 2020 - 16:16ไทย
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2563 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์29 ต.ค. 2020 - 15:09ไทย
ขอปรับเปลี่ยนกำหนดวันดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (Ko) ของเดือนพฤศจิกายน 2563 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์2 พ.ย. 2020 - 15:12ไทย
ขอคืนเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1/2563 ข่าวประชาสัมพันธ์วิชชุกร ฟูศรีตีพิมพ์3 พ.ย. 2020 - 15:16ไทย
แบบ สรจ. 3 ขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ 65 ปี ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์5 พ.ย. 2020 - 15:16ไทย
แบบ สรจ. 3.1 ขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ อายุ 70 ปี (ไม่มีหนี้บำเหน็จค้ำประกัน) ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์5 พ.ย. 2020 - 15:22ไทย
แบบ สรจ. 3.2 ขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ อายุ 70 ปี (มีหนี้บำเหน็จค้ำประกัน) ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์5 พ.ย. 2020 - 15:23ไทย
แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน (ผู้บำนาญและผู้รับบำเหน็จรายเดือน) ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์5 พ.ย. 2020 - 15:26ไทย
แบบ 5300 ข้าราชการ กรณีเกษียณ/ลาออก (แบบขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ) ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์5 พ.ย. 2020 - 15:29ไทย
แบบ 5313 ลูกจ้างประจำ กรณีลาออก/เกษียณ (ขอรับบำเหน็จรายเดือน บำเหน็จปกติ) ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์5 พ.ย. 2020 - 15:30ไทย
เอกสารประกอบการขอรับเงินบำเหน็จตกทอด ข้าราชการบำนาญ/ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์5 พ.ย. 2020 - 15:37ไทย
คู่มือ การพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยตนเอง (ผู้รับบำนาญ/บำเหน็จรายเดือน) ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์5 พ.ย. 2020 - 15:42ไทย
คู่มือ สำหรับเจ้าหน้าที่ รับเรื่องขอบำเหน็จบำนาญในระบบ E-pension (กรณีไม่ได้ทำ E-filing) ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์5 พ.ย. 2020 - 15:54ไทย
คู่มือ ผู้เกษียณ/ลาออก ยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญในระบบ E-filing ด้วยตนเอง ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์5 พ.ย. 2020 - 16:10ไทย
แจ้งรายชิ่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์5 พ.ย. 2020 - 16:21ไทย
แจ้งรายชิ่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์5 พ.ย. 2020 - 16:22ไทย
แบบฟอร์ม เปลี่ยนแปลงบัญชีเงินเดือน บำนาญ/บำเหน็จรายเดือน ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์5 พ.ย. 2020 - 16:34ไทย
เอกสารการบรรยาย สวัสดิการผู้เกษียณ (10 กันยายน 2563) ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์5 พ.ย. 2020 - 16:41ไทย
คู่มือ การคำนวณภาษี เงินช่วยเหลือฯกรณีออกจากงาน (กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย) ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์5 พ.ย. 2020 - 16:49ไทย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย เงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำกรณีออกจากงาน พ.ศ. 2556 ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์5 พ.ย. 2020 - 16:54ไทย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25645 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์6 พ.ย. 2020 - 14:24ไทย
แบบ กสจ. 004/1 ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์13 พ.ย. 2020 - 11:39ไทย
แบบ กสจ. 004/2 ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์13 พ.ย. 2020 - 11:41ไทย
คู่มือ การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทาง e-filing คู่มือญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์17 พ.ย. 2020 - 09:03ไทย
เอกสารประกอบการลาออก/เกษียณ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ คู่มือญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์17 พ.ย. 2020 - 09:05ไทย
การเพิกถอนรายชิ่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์18 พ.ย. 2020 - 14:55ไทย
แจ้งรายชิ่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์18 พ.ย. 2020 - 14:56ไทย
หนังสือมอบอำนาจ ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์25 พ.ย. 2020 - 16:15ไทย
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2556 (เพิ่มเติมครั้งที่ 29) ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์1 ธ.ค. 2020 - 10:50ไทย
เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์1 ธ.ค. 2020 - 16:20ไทย
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์7 ธ.ค. 2020 - 15:02ไทย
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software: ซอฟต์แวร์) และการใช้งานซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์7 ธ.ค. 2020 - 15:05ไทย
แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ v(Electronic Government Procurement: e-GP) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์14 ธ.ค. 2020 - 16:10ไทย
การแก้ไขข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการ และผู้สังเกตการณ์) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์14 ธ.ค. 2020 - 16:13ไทย
แนวทางปฏิบัติในการประกาศเผยเพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ฯ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์17 ธ.ค. 2020 - 14:52ไทย
แจ้งรายชิ่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์17 ธ.ค. 2020 - 14:53ไทย

หน้า

Go to top