เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อเรียงจากน้อยไปมากชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:11ไทย
แนวทางการดำเนินการสำหรับการใช้บริการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่วนงานจัดขึ้น หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์16 ก.ย. 2019 - 10:21ไทย
แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 128 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์12 ธ.ค. 2017 - 15:33ไทย
แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ของสำนักงานมหาวิทยาลัย หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์16 เม.ย. 2020 - 10:51ไทย
แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อ ให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์16 เม.ย. 2020 - 10:52ไทย
แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใชยาหรืออุปกรณ์การแพทย์หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ฯ ของสำนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศจากงานพัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์13 เม.ย. 2020 - 10:03ไทย
แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์24 เม.ย. 2020 - 16:01ไทย
แนวทางการจัดหาพัสดุโดยการประมูลด้วยระบบ e-Auction ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์20 พ.ค. 2014 - 14:59ไทย
แนวทางการจัดทำรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์9 มี.ค. 2015 - 14:55ไทย
แนวทางการจัดตั้งทุนหมุนเวียน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:34ไทย
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software: ซอฟต์แวร์) และการใช้งานซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์7 ธ.ค. 2020 - 15:05ไทย
แนวทางการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 พ.ย. 2019 - 15:03ไทย
แนวทางการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาสำหรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:01ไทย
แต่งตั้งบุคคลให้รักษาการแทนรองอธิการบดีและการมอบหมายและมอบอำนาจให้สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดี ข้อมูลด้านพัสดุ-คำสั่ง-มชสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์9 ส.ค. 2018 - 15:38ไทย
แต่งตั้งบุคคลให้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีและมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี ข้อมูลด้านพัสดุ-คำสั่ง-มชสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์9 ส.ค. 2018 - 15:41ไทย
แจ้งแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์3 ธ.ค. 2019 - 15:11ไทย
แจ้งแนวทางปฎิบัติในการตรวจสอบข้อมูลผู้ค้า/ผู้รับจ้างในระบบปัญชี 3 มิติ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์24 ก.พ. 2017 - 15:11ไทย
แจ้งแก้ไขเลขที่หนังสือ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:59ไทย
แจ้งเวียนกรณีการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 13:03ไทย
แจ้งเริ่มใช้งานฟังก์ชั่นเมนู"รายงานสมาชิกพ้นสภาพ" ในระบบ MCS-WEB ที่พัฒนาเพิ่มเติม หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์5 ต.ค. 2020 - 14:45ไทย
แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบแสดงความประสงค์ของสมาชิกในการใช้บริการต่างๆ ของกบข. หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์31 ต.ค. 2016 - 14:09ไทย
แจ้งเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาล หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:37ไทย
แจ้งเตือนให้ปรับปรุงข้อมูลของคู่สัญญา สำหรับการรายงานข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์5 ม.ค. 2015 - 11:21ไทย
แจ้งเตือนการรายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายฯ องค์ความรู้ - พัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์8 ก.ค. 2014 - 14:19ไทย
แจ้งเตือนการรายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายฯ ประกาศจากงานพัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์8 ก.ค. 2014 - 14:27ไทย
แจ้งเตือนการรายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บช.1) ตามประกาศคณะกรรรมการป.ป.ช.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์8 ก.ค. 2014 - 14:08ไทย
แจ้งหลักเกณฑ์การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2559 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์17 ส.ค. 2017 - 14:33ไทย
แจ้งสิ้นสุดการเป็นผู้แทน กบข. ของสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:41ไทย
แจ้งรายชื่อสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:56ไทย
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์และกำหนดการจ่ายเช็คช่วยชาติ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:56ไทย
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิและกำหนดการจ่ายเช็คช่วยชาติ งวดที่ 5 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:56ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์23 ก.ค. 2020 - 11:19ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์23 ก.ค. 2020 - 11:15ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์20 ก.ค. 2020 - 15:08ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์20 ก.ค. 2020 - 15:04ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์20 ก.ค. 2020 - 15:01ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์29 มิ.ย. 2020 - 14:27ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์29 มิ.ย. 2020 - 14:24ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์29 มิ.ย. 2020 - 14:20ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์29 มิ.ย. 2020 - 14:17ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์29 มิ.ย. 2020 - 14:15ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์29 มิ.ย. 2020 - 14:04ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์29 มิ.ย. 2020 - 14:01ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์12 มิ.ย. 2020 - 14:22ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์12 มิ.ย. 2020 - 14:19ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์12 มิ.ย. 2020 - 14:17ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์8 มิ.ย. 2020 - 13:45ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์8 มิ.ย. 2020 - 13:44ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์25 พ.ค. 2020 - 13:40ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์25 พ.ค. 2020 - 13:38ไทย

หน้า

Go to top