เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาเรียงจากน้อยไปมากการดำเนินการ
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์25 พ.ค. 2020 - 13:40ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์25 พ.ค. 2020 - 13:38ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องแนวทางการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ปรับลดเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์21 พ.ค. 2020 - 09:02ไทย
แนวทางการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ปรับลดเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์20 พ.ค. 2020 - 11:21ไทย
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินทุนสำรองจ่าย หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์19 พ.ค. 2020 - 15:12ไทย
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์19 พ.ค. 2020 - 15:10ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์15 พ.ค. 2020 - 14:50ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์15 พ.ค. 2020 - 14:32ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์15 พ.ค. 2020 - 14:31ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์15 พ.ค. 2020 - 14:27ไทย
สอบถามความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขระเบียบการะทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใข้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์15 พ.ค. 2020 - 13:46ไทย
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์15 พ.ค. 2020 - 13:42ไทย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ชดใข้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์15 พ.ค. 2020 - 13:48ไทย
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 พ.ค. 2020 - 14:47ไทย
การกำหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 พ.ค. 2020 - 14:43ไทย
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563) ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 พ.ค. 2020 - 14:40ไทย
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนกรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโควิด 19 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 พ.ค. 2020 - 14:36ไทย
การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์8 พ.ค. 2020 - 10:03ไทย
ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) เนื่องจากเหตุโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์5 พ.ค. 2020 - 10:58ไทย
หลักเกณฑ์และวีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการและการใช้งานอุปกรณ์ Token Key สำหรับระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง (CGD directpayment Token Key) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์5 พ.ค. 2020 - 10:54ไทย
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์30 เม.ย. 2020 - 15:23ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์30 เม.ย. 2020 - 15:20ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์30 เม.ย. 2020 - 15:19ไทย
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์30 เม.ย. 2020 - 15:15ไทย
อัตราค่าบริการจัดส่งเอกสาร หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์30 เม.ย. 2020 - 15:12ไทย
ค่าตอบแทนในการเดินทางไปปฏิบัติงานของผู้ทำหน้าที่ขับรถ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์30 เม.ย. 2020 - 15:10ไทย
ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์24 เม.ย. 2020 - 16:15ไทย
แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103 วรรคหนึ่ง (2) หรือ (4) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์24 เม.ย. 2020 - 16:08ไทย
ประกวดราคาจ้างประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์24 เม.ย. 2020 - 16:05ไทย
แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์24 เม.ย. 2020 - 16:01ไทย
การติดตามความคืบหน้าการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากในระบบ e-GP หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์24 เม.ย. 2020 - 15:56ไทย
ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์24 เม.ย. 2020 - 15:53ไทย
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์24 เม.ย. 2020 - 15:49ไทย
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์24 เม.ย. 2020 - 15:46ไทย
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์24 เม.ย. 2020 - 15:43ไทย
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ2562 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปาริชาติ สัมพัน...ตีพิมพ์16 เม.ย. 2020 - 14:27ไทย
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิชชุกร ฟูศรีตีพิมพ์16 เม.ย. 2020 - 11:30ไทย
แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อ ให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์16 เม.ย. 2020 - 10:52ไทย
แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใชยาหรืออุปกรณ์การแพทย์หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ฯ ของสำนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศจากงานพัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์13 เม.ย. 2020 - 10:03ไทย
การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม กรณีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเวียนวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์10 เม.ย. 2020 - 16:01ไทย
แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ของสำนักงานมหาวิทยาลัย หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์16 เม.ย. 2020 - 10:51ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์10 เม.ย. 2020 - 13:25ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์10 เม.ย. 2020 - 13:23ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์10 เม.ย. 2020 - 13:21ไทย
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์10 เม.ย. 2020 - 13:20ไทย
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์10 เม.ย. 2020 - 13:18ไทย
แจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์10 เม.ย. 2020 - 12:00ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์24 มี.ค. 2020 - 16:00ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์24 มี.ค. 2020 - 15:58ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์24 มี.ค. 2020 - 15:56ไทย

หน้า

Go to top