เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วเรียงจากน้อยไปมากภาษาการดำเนินการ
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์24 มี.ค. 2020 - 15:58ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์24 มี.ค. 2020 - 15:56ไทย
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ "ออมเพิ่มดี มีแต่ได้" ประกาศจากงานเงินเดือนและสวัสดิการรสธร พร้อมเที่ยงตรงตีพิมพ์18 มี.ค. 2020 - 16:58ไทย
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2563 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์18 มี.ค. 2020 - 14:24ไทย
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์16 มี.ค. 2020 - 16:08ไทย
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์16 มี.ค. 2020 - 15:58ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์16 มี.ค. 2020 - 15:55ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์16 มี.ค. 2020 - 15:53ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์16 มี.ค. 2020 - 15:51ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์16 มี.ค. 2020 - 15:49ไทย
เลขานุการคณะแพทยศาสตร์/หัวหน้างานบัญชี/หัวหน้างานการเงิน/หัวหน้างานเงินเดือนและสวัสดิการ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์2 มี.ค. 2020 - 15:53ไทย
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์21 ก.พ. 2020 - 14:09ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์21 ก.พ. 2020 - 14:04ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์21 ก.พ. 2020 - 13:57ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์21 ก.พ. 2020 - 13:55ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์21 ก.พ. 2020 - 13:44ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์21 ก.พ. 2020 - 13:42ไทย
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์21 ก.พ. 2020 - 13:39ไทย
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (e-Withholding Tax) สำหรับส่วนราชการที่ใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์21 ก.พ. 2020 - 13:34ไทย
ขอนำส่งรายงานรายตัวสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์14 ก.พ. 2020 - 10:51ไทย
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ.2562 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์6 ก.พ. 2020 - 15:54ไทย
แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลด้านพัสดุ-พรบสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์6 ก.พ. 2020 - 10:04ไทย
สำนักงานการตรวจเงินเข้าตรวจงบการเงินของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกาศจากงานบัญชีอรวรรณ รวยสูงเนินตีพิมพ์4 ก.พ. 2020 - 09:47ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์24 ม.ค. 2020 - 15:18ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์24 ม.ค. 2020 - 15:16ไทย
การกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแนวทางปฏิบัติการยื่นขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์24 ม.ค. 2020 - 15:14ไทย
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์24 ม.ค. 2020 - 15:11ไทย
การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์24 ม.ค. 2020 - 15:09ไทย
การจัดส่งใบแจ้งยอดเงินสมาชิกประจำปี 2562 ทางอีเมล (e-Staement) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์23 ม.ค. 2020 - 14:51ไทย
ข้อหารือเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์21 ม.ค. 2020 - 11:06ไทย
ติดตามการจัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์20 ม.ค. 2020 - 16:48ไทย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขึ้นบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐกรณีบัตรหมดอายุก่อนกรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์15 ม.ค. 2020 - 09:37ไทย
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์15 ม.ค. 2020 - 09:34ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์27 ธ.ค. 2019 - 13:42ไทย
แนวปฏิบัติการแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์25 ธ.ค. 2019 - 15:46ไทย
ขอให้ดำเนินการตรวจสอบการนำส่งข้อมูลรับและนำส่งคงค้างในระบบ GFMIS หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์25 ธ.ค. 2019 - 15:39ไทย
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์25 ธ.ค. 2019 - 15:36ไทย
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์25 ธ.ค. 2019 - 15:31ไทย
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์25 ธ.ค. 2019 - 15:24ไทย
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์25 ธ.ค. 2019 - 15:20ไทย
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์25 ธ.ค. 2019 - 15:15ไทย
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์20 ธ.ค. 2019 - 11:15ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์17 ธ.ค. 2019 - 09:38ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์17 ธ.ค. 2019 - 09:36ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์17 ธ.ค. 2019 - 09:34ไทย
การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาฯ ด่วนที่สุด ที่กค(กวจ)0405.2/ว 371 ลงวันที่ 5 สิงหาคม. 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์17 ธ.ค. 2019 - 09:26ไทย
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน ตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์3 ธ.ค. 2019 - 15:15ไทย
แจ้งแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์3 ธ.ค. 2019 - 15:11ไทย
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์26 พ.ย. 2019 - 10:00ไทย
การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีฯ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์26 พ.ย. 2019 - 09:58ไทย

หน้า

Go to top